Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich używanie.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego tb7 znajdującego się pod adresem URL https://www.tb7.pl, zwanego dalej "Serwisem".
 2. W ramach Serwisu oferowane są usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania ogólnodostępnych danych z wybranych serwisów hostujących pliki z wykorzystaniem sieci Internet.
 3. Właścicielem Serwisu jest StartUp Kaliciak prowadzony przez Piotra Kaliciak w ramach Programu AIP - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 03-901 Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, zwana dalej "Administratorem".
 4. Dane kontaktowe: adres e-mail - pomoc@tb7.pl, adres AIP, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2. Rejestracja Użytkownika

 1. Możliwość zakupu i korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu dostępna jest po prawidłowym zarejestrowaniu się Użytkownika i założeniu Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Użytkownik w ramach korzystania z Konta Użytkownika uzyskuje między innymi możliwość zakupu usług Dostęp Premium, wglądu do historii zawartych transakcji, zmiany ustawień konta Użytkownika, udziału w Programie Partnerskim.
 3. Założenie i posiadanie Konta Użytkownika są bezpłatne.
 4. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych.
 5. Rejestracja Użytkownika odbywa się za pomocą formularza rejestracji dostępnego w zakładce https://www.tb7.pl/rejestracja, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Adres e-mail;
  2. Nazwę Użytkownika;
  3. Hasło do Konta Użytkownika;
 6. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 7. W ramach weryfikacji przez Serwis danych rejestrowych podanych przez Użytkownika, po przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany w formularzu adres e-mail link aktywacyjny. W celu zakończenia rejestracji Konta Użytkownika niezbędne jest otworzenie linka aktywacyjnego.
 8. Serwis zastrzega, iż jedna osoba może posiadać tylko jedno indywidualne Konto Użytkownika. W szczególności niedozwolone jest zakładanie dodatkowych Kont Użytkownika w celu wprowadzenia Administratora w błąd lub wyłudzenia korzyści majątkowych w ramach oferowanych przez Serwis programów partnerskich.

§ 3. Polityka ochrony prywatności

 1. Użytkownik, będący osobą fizyczną, poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie checkboxa wyraża zgodę nazbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochroniedanych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszegoRegulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Piotrowi Kaliciak , kontakt: pomoc@tb7.pl
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych.
 5. Zamawiający w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 6. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Zamawiającego usług określonych w Regulaminie.
 7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. Budowa strony Serwisu jest dopasowana do ekranu orozdzielczości 1024x768.
 2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. łącze internetoweo minimalnym przesyle danych 128kbps;
  2. przeglądarka internetowa Chrome,Firefox, Opera, Internet Explorer;
  3. procesor 1000 MHz lub o wyższychparametrach, pamięć RAM – 1024 MB;
  4. system operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X;
  5. włączona akceptacja plików cookies oraz Javascript.
 3. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. Podczas odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika orazśledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jestnasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 5. Administrator informuje, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Administrator zwraca uwagę Użytkownika na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
 6. Zleceniobiorca zwraca szczególną uwagę Zamawiającego na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika (login) lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do Konta Użytkownika mimo, że niebędzie z niego korzystał w danym momencie.

§ 5. Usługi

 1. Informacje podane na stronachi nternetowych Serwisu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami;
  3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przezprzedsiębiorcę.
 3. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Serwisu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej wostatnim etapie elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zapłać” lub „Zatwierdź”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zapłać” lub „Zatwierdź”.
 4. Serwis zobowiązuje dostarczenia usługi pozbawionej wad.
 5. Zarejestrowany Użytkownik może dokonać zakupu usług Dostęp Premium, w ramach których, uzyskuje możliwość:
  1. limitowanego transferu danych do 10GB/24h z serwisów Catshare, Rapidu, Fileshark oraz innych aktualnie dostępnych w ofercie;
  2. niewykorzystany powyższy transfer przechodzi nakolejny dzień i kumuluje się do maksymalnie 25GB.
 6. Aktualny Cennik w zakresie oferowanych usług Dostęp Premium,opublikowany jest w zakładce https://www.tb7.pl/premium. Wszystkie ceny uwzględnione w Cenniku są cenami brutto i zostały podane wzłotych polskich. Jest to ostateczna cena dla Klienta uwzględniająca już koszty dostarczenia.
 7. Użytkownik dokonuje zakupu wybranej przez siebie usługi Dostęp Premium poprzez wybór jednej z oferowanych usług i opłacenie tej usługi według kwoty podanej w Cenniku.
 8. Serwis udostępnia następujące formy płatności za usługi:
  1. za pomocą wiadomości sms (można skorzystać z usługi oferowanej przez Serwis, wykorzystując infrastrukturę teleinformatyczną na której działają usługi sms premium);
  2. płatności e-przelewem.
 9. Dokonanie płatności e-przelewem wymaga uprzedniego zalogowania w Serwisie. Płatność e-przelew przeprowadzana jest za pośrednictwem Przelewy24.
 10. Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 płatności SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund o wartości nie przekraczającej 9 PLN. Płatności SMS/MMS o wartości powyżej 9 PLN netto realizowane są w czasie do 20 minut.
 11. Zamówienia obsługiwane są automatycznie - 24h na dobę, 365dni w roku. System automatycznie przedłuża Dostęp Premium o okres trwania wykupionej przez Użytkownika usługi.
 12. Umowa o świadczenie wybranej przez Użytkownika usługi zawarta jest z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora. Od tej chwili liczony jest początek terminu ważności danej usługi Dostęp Premium.
 13. Klient i Serwis związani są ceną usługi obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.

§ 6. Zastrzeżenia

 1. Administrator zastrzega, iż w ramach Serwisu nie są przechowywane żadne dane będące przedmiotem transmisji danych pobieranych przez Użytkownika, ani też zawartość czy treść tych danych nie są znane Administratorowi Serwisu.
 2. Administrator oświadcza, że w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym obejmujących transmisję danych w sieci telekomunikacyjnej:
  1. nie jest inicjatorem przekazu danych;
  2. nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
  3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych.
 3. Zabroniona jest przez Użytkownika transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 4. Administrator zastrzega możliwość do wstrzymania Użytkownikowi dostępu do usług w sytuacji, gdy wykorzystuje on te usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lubzakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  3. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela Serwisu, Użytkowników i innych osób.
  4. nie przetwarzania i nie rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym.
 6. W przypadku otrzymania informacji, od właściwego organu lub podmiotu, zawiadomienia o naruszeniach praw osób trzecich lub otrzymania żądania usunięcia lub zablokowania nielegalnych treści lub o terrorystycznym charakterze, Administrator uprawniony jest do zablokowania, usunięcia oraz uniemożliwienia dostępu do tych treści po poinformowaniu o tym Użytkownika.
 7. W przypadku otrzymania wiarygodnej wiadomości o naruszeniach praw osób trzecich lub otrzymania żądania usunięcia lub zablokowania nielegalnych treści lub o terrorystycznym charakterze, Administrator uprawniony jest do zablokowania, usunięcia oraz uniemożliwienia dostępu do tych treści po poinformowaniu o tym Użytkownika.
 8. Rozporządzenie dotyczące zwalczania rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym (UE 2021/784) oraz dotyczące zwalczania rozpowszechniania w internecie nielegalnych treści - Rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych - Digital Services Act; UE 2022/2065), przeciwdziałanie rozpowszechnianiu treści wynikające z tych rozporządzeń następuje w Serwisie tb7 w następujący sposób:
  1. nielegalne treści mogą być przesyłane do Serwisu tb7 za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na stronie https://tb7.pl/zgloszenie, poprzez zakładkę Kontakt oraz na e-mail pomoc@tb7.pl,
  2. zgłaszający zostanie poinformowany przez Serwis tb7 za pomocą komunikacji elektronicznej o zarejestrowaniu zgłoszenia oraz formie jego rozpatrzenia,
  3. Serwis tb7 nie przeprowadza samodzielnej oceny publikowanych materiałów,
  4. Komunikacja przez Serwis tb7 z Komisją, Radą Usług Cyfrowych oraz z organami państw członkowskich Unii Europejskiej odbywa się za pomocą punktu kontaktowego w postaci poczty elektronicznej pomoc@tb7.pl . Punkt ten umożliwia również przyjmowanie elektronicznych nakazów usunięcia treści oraz ujawnienia informacji,
  5. Reklamacje dotyczące podejmowanych działań w związku z nielegalnymi treściami lub treściami o charakterze terrorystycznym mogą być składane w ramach procedur określonych w obowiązującym regulaminie.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki znalezione w Wyszukiwarce i ich zawartość. Każdy z linków posiada informację o źródłowym linku, który prowadzi bezpośrednio do pliku w konkretnym serwisie hostingowym. W związku z tym jakiekolwiek roszczenia należy adresować wprost do tych serwisów hostingowych.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7. Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny zdnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca2014 r.).
 2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu, mogą być przedmiotem reklamacji. Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres-mail: pomoc@tb7.pl lub w formie papierowej na adres AIP, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice.
 3. Reklamacja powinna określać:
  1. imię i nazwisko lub firmę Zamawiającego;
  2. dane kontaktowe;
  3. informacje identyfikujące reklamowaną usługę;
  4. przedmiot reklamacji;
  5. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Wniesione reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie (co do zasady wciągu 24h), jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 5. Użytkownik otrzyma odpowiedź w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub w inny sposób określony przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Użytkownik będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej na odległość umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: https://www.tb7.pl/oswiadczenie.doc
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Serwis dokona zwrotu wszystkich wpłaconych przez Użytkownika kwot w ciągu 14dni.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub zewzględów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca doniego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne dowykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, zwyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niżdo celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia odumowy.
 4. Koszty zwrotu usługi pokrywa Serwis.
 5. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba,że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dlaniego z żadnymi kosztami.
 6. Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zaprzestania korzystania zzakupionej usługi.
 7. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia usługi inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9. Program Partnerski

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu możeprzystąpić do Programu Partnerskiego Serwisu. W ramach Programu Partnerskiego Użytkownik uzyskuje dodatkowe korzyści za polecanie Serwisu innymosobom.
 2. Użytkownik otrzymuje 0,20zł za każdego nowego użytkownika, który zarejestruje się z przekazanego linku polecającego i dokona zakupu dowolnej usługi Dostępu Premium.
 3. Dodatkowo każdy zakup dokonany przez osobę, która uprzednio dokonała rejestracji z linku polecającego przekazanego przez Użytkownika, premiowany jest w wysokości 10% wartości brutto zamówienia tej osoby.
 4. Środki pieniężneo których mowa w ust. 2 i 3 przekazywane są do Skarbonki Użytkownika dostępnej w ramach Konta Użytkownika.
 5. Uzbierane w Skarbonce środki pieniężne mogą zostać:
  1. Wypłacone na konto PayPal;
  2. Wypłacone na rachunek bankowy.
 6. Minimalna kwota wypłaty to 5zł, a czas weryfikacji oraz realizacji wypłaty wynagrodzenia wynosi 7 dni.
 7. Zabronione jest podejmowanie czynności mających na celu wyłudzenia czy inne nadużycia związane z Programem Partnerskim. W przypadku stwierdzenia bezprawnych działań w przedmiotowym zakresie podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne, w tym dokonanie zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów ścigania.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 zezm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadaństatutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem aSerwisem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl
 5. Regulamin Serwisu jest udostępniony nieodpłatnie poprzez jego publikację na stronie https://www.tb7.pl/regulamin, w sposób, który umożliwia Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych w ramach Serwisu.
 6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana w Regulaminie zacznie obowiązywać w w terminie wskazanym przez Właściciela serwisu, jednak nie krótszym niż 7 dni.
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości na podany podczas rejestracji e-mail wraz z datą,od której zmiany wejdą w życie.
 8. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze lub strony postanowiły inaczej. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez zalogowanie się do Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i umowę rozwiązać, żądając jednocześnie usunięcia założonego w Serwisie Konta Użytkownika.
 9. W razie zmiany lub unieważnienia, w skutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 10. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja Serwisu. Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowania o planowanych przerwach wdziałaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie Serwisu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Administrator podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

Załączniki

 1. Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia ododstąpienia od umowy - https://www.tb7.pl/oswiadczenie.doc
 2. Załącznik nr 2: Informacje dot. Korzystania z prawa odstąpieniaod umowy – pouczenie o odstąpieniu od umowy – https://www.tb7.pl/odstapienie.doc